Google
WWW MPG website only

Digital Guide to Moth Identification


Jason Dombroskie's Specimen Photos
  Plate 18 -- Living Moths
  Noctuidae
9976 - Platypolia anceps
 
9980 - Xylotype acadia
 
9989 - Sutyna privata
 
9993 - Brachylomia populi
 
9999 - Brachylomia discinigra
 
10008 - Feralia comstocki
 
10008 - Feralia comstocki
 
10011 - Brachionycha borealis
 
10014 - Psaphida rolandi
 
10021 - Copivaleria grotei
 
10065 - Homohadena infixa
 
10065 - Homohadena infixa
 
10123 - Oncocnemis piffardi
 
10123 - Oncocnemis piffardi
 
10177 - Calophasia lunula
 
10265 - Sideridis rosea
 
10280 - Polia purpurissata
 
10280 - Polia purpurissata
 
10280 - Polia purpurissata
 
10292 - Melanchra adjuncta
 
10293 - Melanchra picta
 
10295 - Melanchra assimilis
 
10297 - Lacanobia atlantica
 
10304 - Trichordestra legitima
 
10368 - Lacinipolia meditata
 
10397 - Lacinipolia renigera
 
10431 - Faronta diffusa
 
10446 - Leucania multilinea
 
10487 - Orthosia rubescens
 
10490 - Orthosia revicta
 
10493 - Orthosia segregata
 
10495 - Orthosia hibisci
 
10513 - Egira dolosa
 
10513 - Egira dolosa
 
10518 - Achatia distincta
 
10524 - Nephelodes minians
 
10532 - Homorthodes furfurata
 
10587 - Orthodes cynica
 
10587 - Orthodes cynica
 
10637 - Hydroeciodes serrata
 
10651 - Agrotis venerabilis
 
10660 - Agrotis obliqua
 
10663 - Agrotis ipsilon
 
10807 - Euxoa albipennis
 
10943 - Xestia normaniana
 
10943 - Xestia normaniana
 
10954 - Agnorisma bugrai
 
10968.1 - Xestia praevia
 
10968.1 - Xestia praevia
 
10968 - Xestia badicollis
 
10970 - Xestia youngii
 
10996 - Cerastis salicarum
 
10996 - Cerastis salicarum
 
11008 - Eueretagrotis perattenta
 
11012 - Cryptocala acadiensis
 
11029 - Abagrotis alternata
 
11100 - Schinia avemensis
 
11164 - Schinia florida
 
Moth Photographers Group  at the  Mississippi Entomological Museum  at the  Mississippi State University

Send suggestions, or submit photographs to Webmaster -- Moth Photographers Group
 

Files/JDom/JDom10.shtml -- 07/20/2008