Eumiana exculta. Eumiana exculta, comb. n., syn. n., is a synonym of Euamiana endopolia.