Enargia infumata. Examination of the type of Enargia infumata shows that E. mephisto is a junior synonym (Schmidt 2010a).